depa เปิดพื้นที่ให้คนสื่อสะท้อนความคิดเห็น ร่วมยกระดับอุตสาหกรรมสื่อไทย กับโครงการ Digital Skills for Media Industry
logo ข่าวอัพเดท

depa เปิดพื้นที่ให้คนสื่อสะท้อนความคิดเห็น ร่วมยกระดับอุตสาหกรรมสื่อไทย กับโครงการ Digital Skills for Media Industry

ข่าวอัพเดท : สุดคึกคัก ! คนสื่อตบเท้าเข้าร่วมกิจกรรม Focus Group ในโครงการ Digital Skills for Media Industry ร่วมกันสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับทัก Focus Group,โครงการ Digital Skills for Media Industry,ความคิดเห็น,ทักษะดิจิทัล,อุตสาหกรรมสื่อไทย,ยกระดับอุตสาหกรรมสื่อ,สื่อมวลชน,นักข่าว,คอนเทนต์,ทีวี,ดิจิทัล,สื่อออนไลน์

7,782 ครั้ง
|
25 ก.ค. 2566
ข่าวอัพเดท : depa เปิดพื้นที่ให้คนสื่อสะท้อนความ
 
สุดคึกคัก ! คนสื่อตบเท้าเข้าร่วมกิจกรรม Focus Group ในโครงการ Digital Skills for Media Industry ร่วมกันสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะดิจิทัล เพื่อหวังยกระดับอุตสาหกรรมสื่อไทย ให้พัฒนาไกลเทียบเท่าอุตสาหกรรมโลก   
 
21 - 22 กรกฎาคม 2566, กรุงเทพฯ – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยคุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ depa พร้อมด้วย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล depa จัดกิจกรรม Focus Group เปิดรับความคิดเห็นเพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับอุตสาหกรรมสื่อไทย ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล ในโครงการ Digital Skills for Media Industry ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)  
 
ข่าวอัพเดท : depa เปิดพื้นที่ให้คนสื่อสะท้อนความ
 
คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของดิจิทัล ที่ล้วนส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน และ ทุกอุตสาหกรรม รวมถึง “อุตสาหรรมสื่อ” โดยการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมผู้บริโภคและพฤติกรรมการรับสื่อ ในยุคแห่งการหลอมรวมของสื่อดิจิทัล (Digital Convergence) เกิดรูปแบบบริการใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมสื่อ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการให้บริการ ผู้ฟังและผู้ชมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคสื่อผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่มีการให้บริการที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้น ดังนั้น อุตสาหกรรมสื่อ จึงต้องมีการปรับตัว ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการปรับการนำเสนอคอนเทนต์ เพื่อสร้างความแตกต่าง ดึงดูดความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภค รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นของบุคลากรในอุตสาหกรรมสื่อ เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่จะส่งผลในความสามารถแข่งขันและดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดต่อไป รวมถึง หน่วยงานภาครัฐ ที่จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัล 
 
ข่าวอัพเดท : depa เปิดพื้นที่ให้คนสื่อสะท้อนความ  ข่าวอัพเดท : depa เปิดพื้นที่ให้คนสื่อสะท้อนความ
 
สำหรับกิจกรรม Focus Group ในโครงการ Digital Skills for Media Industry ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ ที่ depa ดำเนินงานร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และพันธมิตรในโครงการ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกว่า 750 ท่าน ในสายงานอุตสาหกรรมสื่อ และ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น งานผลิตสื่อ งานข่าว งานสร้างสรรค์เนื้อหา งานเผยแพร่สื่อ งานดิจิทัลคอนเทนต์ งานตลาดออนไลน์ งานพัฒนาธุรกิจ รวมถึง งานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อเปิดรับความคิด - ความเห็น จากหลากหลายมุมมองที่ถือเป็นวัตถุดิบหลักในการนำไปปรับใช้พัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมสื่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุด  
 
ข่าวอัพเดท : depa เปิดพื้นที่ให้คนสื่อสะท้อนความ  ข่าวอัพเดท : depa เปิดพื้นที่ให้คนสื่อสะท้อนความ
 
โดยโครงการ Digital Skills for Media Industry จะนำผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพและทักษะดิจิทัลจากกิจกรรม Focus Group ในครั้งนี้ ไปพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมสื่อยุคดิจิทัล ทั้งหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร และ หลักสูตรที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน โดยโครงการฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะทั้งสิ้นกว่า 1,060 คน โดยเน้นทั้งการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ก่อนการคัดเลือก 150 คน เข้าสู่หลักสูตรเข้มข้นเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมจากกูรูตัวจริงของวงการ 
 
ติดตามรายละเอียดและกิจกรรมอื่นๆ ของโครงการฯ ได้ที่ Facebook : Digital Skills for Media Industry หรือ LINE ID : @digiskills4media