logo ข่าวอัพเดท

ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand

ข่าวอัพเดท : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ และผู้นำธุรกิจภาคเอกชนไทย ประชุมความร่วมมือในการสนับสนุนประเทศไท Expo 2028 Phuket Thailand,Thailand MICE,TCEB,TeamThailand,ภูเก็ตต้องชนะ,MICE Update

793 ครั้ง
|
23 ก.พ. 2566
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ และผู้นำธุรกิจภาคเอกชนไทย ประชุมความร่วมมือในการสนับสนุนประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand  โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ ผ่านเครือข่ายธุรกิจภาคเอกชน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่คณะกรรมการจากองค์การนิทรรศการนานาชาติ หรือ BIE และการลงคะแนนเสียงจากประเทศสมาชิก 171 ประเทศ  ซึ่งจะมีการประกาศผลในเดือนมิถุนายนนี้
 
ทั้งนี้ หากประเทศไทยได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand จะเกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  ได้แก่
 
1. ด้านเศรษฐกิจ จะมีเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในประเทศจากนักเดินทางทั้งคนไทยและต่างชาติรวมกว่า 4.92 ล้านคนจาก 106 ประเทศ มีเงินสะพัดกว่า 49,231 ล้านบาท และมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มากกว่า 39,357 ล้านบาท
 
 2. ด้านการพัฒนาเมือง ของจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดในกลุ่มอันดามันคลัสเตอร์ ได้แก่ กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี รวมถึงโอกาสการกระจายรายได้ของนักเดินทางต่างชาติในการจับจ่ายใช้สอยไปยังทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 
 
3. ด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในการเป็นจุดหมายปลายทางด้าน “ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้” โดยจะก้าวสู่การเป็น “ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก” ช่วยยกระดับทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้เป็นเมืองด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 
4. ด้านการบริหารและพัฒนาพื้นที่หลังการจัดงาน ในกรณีของจังหวัดภูเก็ต พื้นที่ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด จะพัฒนาเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านการแพทย์ สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์ประชุมนานาชาติ และ Ecological Park อีกด้วย
 
ร่วมสนับสนุนประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ผ่านลิงก์ support.expo2028thailand.com หรือ แสกน QR Code ตามที่ปรากฏ เพื่อร่วมโหวตให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก
 
ข่าวอัพเดท : ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนประเทศไทยเสนอตั