กรมการปกครอง สั่งทุกจังหวัด ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน ลดภาระติดต่อราชการ
logo ข่าวอัพเดท

กรมการปกครอง สั่งทุกจังหวัด ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน ลดภาระติดต่อราชการ

นายสมยศ พุ่มน้อย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ลงชื่อในหนังสือคำสั่งด่วนที่สุด ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ที่ผ่านมา ระบุว่า กรมการปกครอง,ยกเลิก,สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,ติดต่อราชการ

4,267 ครั้ง
|
14 ต.ค. 2564
       นายสมยศ พุ่มน้อย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ลงชื่อในหนังสือคำสั่งด่วนที่สุด ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ที่ผ่านมา ระบุว่า ด้วยมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0  เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 63 มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 61 เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
 
         กรมการปกครองจึงได้ดำเนินการจัดทำประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจของกรมการปกครองเป็นไปตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และลดภาระของประชาชน
 
         จึงขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครอง ปฏิบัติตามประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง