เตรียมกดเลย! เงินเข้า 9 เม.ย. 4 รายการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และ เงิน อสม./อสส.
logo ข่าวอัพเดท

เตรียมกดเลย! เงินเข้า 9 เม.ย. 4 รายการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และ เงิน อสม./อสส.

ข่าวอัพเดท : เงินเข้าแล้ววันนี้ (9 เม.ย.) 4 รายการ สืบเนื่องจากที่กรมบัญชีกลางได้ออกมาแจ้งถึงกำหนดการ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพ กดเงิน,โอนเงิน,เบี้ยผู้สูงอายุ,เบี้ยผู้พิการ,เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด,เงินอสม,อสส,เงินเข้า,เช็คยอดเงิน

591 ครั้ง
|
09 เม.ย. 2564
เงินเข้าแล้ววันนี้ (9 เม.ย.) 4 รายการ สืบเนื่องจากที่กรมบัญชีกลางได้ออกมาแจ้งถึงกำหนดการ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด โดยปกติจะจ่ายเงินภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เนื่องจากวันที่ 10 เม.ย 2564 ตรงกับวันหยุดสงกรานต์เลื่อนจ่ายเงินเร็วขึ้นจากกำหนดการเดิมเป็นจ่ายเงินวันที่ 9 เม.ย. 2564
 
โดยข้อมูลการจ่ายเงินแต่ละกลุ่ม มีดังนี้
 
1.เบี้ยผู้สูงอายุ
อายุ 60-69 ปี ได้เงิน 600 บาท
อายุ 70-79 ปี ได้เงิน 700 บาท
อายุ 80-89 ปี ได้เงิน 800 บาท
อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้เงิน 1,000 บาท
 
2.กลุ่มผู้พิการ
อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้เงิน 1,000 บาท
ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเบี้ยความพิการ เงินเข้าบัญชี 800 บาท บวกเงินพิเศษ 200 บาท (เงินเข้าประมาณ 22 เมษายนนี้)
ผู้พิการทั่วไป ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เงิน 800 บาท
 
3.กลุ่มเด็กแรกเกิด พ่อแม่จะได้เงินอุดหนุนเด็ก 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน
 
4.เงินค่าป่วยการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) จะได้รับจากภาครัฐ ที่โอนให้ประจำ คนละ 1,000 บาท ส่วนที่ภาครัฐจะจ่ายให้เพิ่มเติมในสถานการณ์โควิด-19 ก็คาดว่าจะโอนให้ในวันที่ 18 เมษายนนี้
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง