logo เงินทองของจริง

เงินเดือนข้าราชการมั่นคง กู้ง่าย เป็นหนี้ง่าย | เงินทองของจริง

เงินทองของจริง : อาชีพ ข้าราชการ เชื่อว่ามีหลายคนที่อยากจะเข้ามาทำอาชีพนี้ เพราะมองว่าเป้นอาชีพที่มั่งคง อาชีพข้าราชการ มีอัตราเงินเดือนอย่างไรบ้ ch7hd news,tero digital,ch7hdnews,terodigital,เงินทองของจริง,moneycoach,money coach,โคชหนุ่ม จักรพงษ์,โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์,โค้ชหนุ่ม,กาย สวิตต์,เศรษฐกิจ,การเงิน,การลงทุน,การออม,ออมเงิน,เก็บเงิน,สอนลงทุน,สอนออมเงิน,สอนเก็บเงิน

7,831 ครั้ง
|
19 มิ.ย. 2567
อาชีพ ข้าราชการ เชื่อว่ามีหลายคนที่อยากจะเข้ามาทำอาชีพนี้ เพราะมองว่าเป้นอาชีพที่มั่งคง อาชีพข้าราชการ มีอัตราเงินเดือนอย่างไรบ้างครับในปี 2567 นี้
 
ทางรัฐบาลเตรียม "ปรับขึ้นเงินเดือนราชการ" มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา  ปรับฐานเงินเดือนครูและครูบรรจุใหม่ พร้อมเงินชดเชยให้กลุ่มข้าราชการเดิมที่ฐานเงินเดือนต่ำกว่าเกณฑ์ โดยวุฒิปริญญาตรี 18,000 บาท วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่ต่ำกว่า 11,000 บาท ซึ่งจะทยอยปรับภายใน 2 ปี ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 กับ 1 พฤษภาคม 2568
 
ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ฐานเงินเดือนครู - ครูบรรจุใหม่ล่าสุด
กลุ่มที่ 1 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
- วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เงินเดือนปรับขึ้นจำนวน 16,560 บาท 
- วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 จำนวน 18,220 จากเดิม 15,050 บาท
ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 
- วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 จำนวน 17,380 บาท 
- วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 จำนวน 19,120 บาท จากเดิม 15,800 บาท 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
- วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 จำนวน 17,380 บาท 
- วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 จำนวน 19,120 บาท จากเดิม 15,800 บาท
ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี 
- วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 จำนวน 19,460 บาท 
- วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 จำนวน 21,410 บาท จากเดิม 17,690 บาท
ปริญญาโททั่วไป 
- วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 จำนวน 19,460 บาท 
- นที่ 1 พฤษภาคม 2568 จำนวน 21,410 บาท จากเดิม 17,690 บาท
ปริญญาโทที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตร กำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
- วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 จำนวน 20,560 บาท 
- วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 จำนวน  22,620 บาท จากเดิม 18,690 บาท
 
หลักการสำคัญ
- กู้เท่าที่จำเป็น: พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนกู้เงิน กู้เฉพาะเงินที่จำเป็นจริงๆ อย่ากู้เพื่อฟุ่มเฟือย
- มีแผนชำระหนี้: กำหนดแผนชำระหนี้ที่ชัดเจน คำนวณยอดเงินที่ต้องชำระแต่ละงวด และจัดสรรเงินเดือนให้เพียงพอ
- สร้างวินัยการเงิน: ฝึกนิสัยการเก็บออม ควบคุมค่าใช้จ่าย หลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
- ติดตามสถานะการเงิน: ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและประวัติการชำระหนี้สม่ำเสมอ แจ้งธนาคารในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
 
แนวทางปฏิบัติก่อนกู้
1. เปรียบเทียบข้อเสนอ: เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขของสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ เลือกสินเชื่อที่เหมาะสมกับความต้องการและภาระผูกพัน
2. ประเมินความสามารถในการชำระหนี้: คำนวณยอดเงินที่ต้องชำระแต่ละงวด พิจารณาว่าสามารถผ่อนชำระได้หรือไม่ อย่ากู้จนเกินกำลัง
3. วางแผนการใช้เงิน: กำหนดแผนการใช้เงินกู้ให้ชัดเจน เงินกู้ควรใช้เพื่อลงทุนในสิ่งที่สร้างผลตอบแทน เช่น ธุรกิจส่วนตัว ไม่ควรใช้เพื่อฟุ่มเฟือย
 
แนวทางปฏิบัติหลังกู้
1. ชำระหนี้ตรงเวลา: ชำระหนี้ขั้นต่ำทุกงวด พยายามชำระหนี้เกินขั้นต่ำ whenever possible
2. เก็บออมเงิน: ฝึกนิสัยการเก็บออม แยกเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับชำระหนี้ เงินกู้ควรเป็นเครื่องมือช่วยสร้างความมั่งคั่ง ไม่ใช่ภาระ
3. ติดตามสถานะการเงิน: ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและประวัติการชำระหนี้สม่ำเสมอ แจ้งธนาคารในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
4. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ: ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหากมีปัญหาในการบริหารจัดการสินเชื่อ
 
พบกับ "โคชหนุ่ม" และ "กาย สวิตต์" ได้ใน "เงินทองของจริง" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.15 น. ทางช่อง 7HD กด 35 และช่องทางออนไลน์ TERO Digital
 
รับชมผ่าน YouTube ได้ที่ https://youtu.be/f6Wcwm1JvdU?feature=shared