logo เงินทองของจริง

เคลมประกันไม่ได้ บริษัทไม่จ่าย เรียกร้องได้ไหม ? | เงินทองของจริง

เงินทองของจริง : ถ้าเราทำประกันแล้วสำรองจ่ายไปก่อนแต่ทางบริษัทประกันไม่เคลม เราสามารถแก้ปัญหาหรือทำอะไรได้บ้าง ?

5,157 ครั้ง
|
29 ก.พ. 2567
ถ้าเราทำประกันแล้วสำรองจ่ายไปก่อนแต่ทางบริษัทประกันไม่เคลม เราสามารถแก้ปัญหาหรือทำอะไรได้บ้าง ?
 
ระกันไม่เคลมให้ ทำอะไรได้บ้าง อย่างแรกผู้ประกันต้องกลับไปดูเงื่อนไขกรมธรรม์ ให้ละเอียดอีกครั้ง ถ้าเข้าข่ายบริษัทจ่ายเงินแต่บริษัทไม่จ่าย สามารถยื่นตรวจสอบได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 
พฤติกรรมประกันที่เข้าข่ายไม่เป็นธรรม
1.ตีความหรือแปลความการสูญเสียของผู้ทำประกันชีวิตไปในทางที่ไม่ให้เกิดความสูญเสียที่ผู้ทำประกันเรียกร้อง เพื่อเป็นเหตุผลในการปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์
2.ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงในการรับรู้ข้อมูลหรือหลักฐานที่ฝ่ายของผู้ทำประกันชีวิตเสนอให้พิจารณาเพื่อเป็นหลักฐานที่เกี่ยวกับการสูญเสีย
3.ตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงการใช้เกณฑ์พิจารณาการจ่ายผลประโยชน์ตามข้อกำหนดที่เป็นไปตามมาตรฐานทำให้ผู้ทำประกันเสียประโยชน์ หากเจอเหตุการณ์ตามที่ยกตัวอย่าง สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนไปที่ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ คปภ. หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย (Insurance Complaint Center : ICC) ติดต่อเบอร์  02-515-3999 ต่อ 1015 และ1016 หรือ สายด่วน 1186
 
เปิดช่องทางยื่นร้องเรียน ถ้าเคลมประกันไม่ได้
1.ยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ คปภ.
2.สามารถยื่นผ่านทางไปรษณีย์มายังสำนักงาน คปภ. หรือร้องเรียนด้วยตนเองที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย (Insurance Complaint Center : ICC) ตั้งอยู่ที่สำนักงาน คปภ.ในส่วนกลาง และสำนักงาน คปภ. ภาค/เขต/จังหวัด ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
 
ยื่นเรียกร้องผลประโยชน์ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
ผู้เอาประกันต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อเรียกร้องสินไหมทดแทนรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเอกสารประกอบด้วย
- เล่มกรรมธรรม์
- ใบรับรองแพทย์
- ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน (กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลและต้องส่งเอกสารนี้ทางไปรษณีย์เท่านั้น)
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาหน้าบัญชีสมุดเงินฝากธนาคารที่มีผู้ทำประกันเป็นเจ้าของบัญชี
 
ส่วนระยะเวลาในการจ่ายผลประโยชน์ทดแทน ประกอบด้วย
1.บริษัทจะจ่ายไม่เกิน 20 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำเรียกร้อง
2.บริษัทจะจ่ายไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำเรียกร้อง
3.กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยไม่เป็นไปตามข้อตกลง กำหนดเวลาให้พิจารณาไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
4.หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องจ่าย นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ
 
ปัญหาเคลมประกันไม่ได้ หรือ ประกันไม่จ่ายตามเงื่อนไขไม่ต้องเป็นเรื่องกังวลอีกต่อไปเพียงแค่ทำตามขั้นตอนเท่านั้น
 
พบกับ "โคชหนุ่ม" และ "กาย สวิตต์" ได้ใน "เงินทองของจริง" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.15 น. ทางช่อง 7HD กด 35 และช่องทางออนไลน์ TERO Digital
 
 
รับชมผ่าน YouTube ได้ที่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง