logo เงินทองของจริง

ธีมการลงทุนยั่งยืน ที่น่าจับตามองในอนาคต | เงินทองของจริง

เงินทองของจริง : พูดถึงการลงทุนยั่งยืน ทำไมถึงสำคัญและจำเป็น และที่สำคัญเลยคือยังน่าจับตามองในอนาคตอีกด้วย เงินทองของจริง,ธีมการลงทุน,หุ้น,การลงทุน,กองทุน

1,451 ครั้ง
|
23 ก.พ. 2567
พูดถึงการลงทุนยั่งยืน ทำไมถึงสำคัญและจำเป็น และที่สำคัญเลยคือยังน่าจับตามองในอนาคตอีกด้วย
 
การลงทุนอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Investment คือ แนวคิดการลงทุนที่คำนึงถึงการดำเนินงาน โอกาส และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของธุรกิจ ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาว 
 
ปัจจัยด้าน ESG ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
1.ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)
- เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Clean Tech)
- การปล่อยก๊าซพิษและของเสีย (Toxic Emissions & Waste)
- ความต้องการน้ำจืดที่เพิ่มสูงขึ้น (Water Stress)
2.ปัจจัยด้านสังคม (Social)
- สุขภาวะและความปลอดภัย (Health & Safety)
- การบริหารจัดการแรงงาน (Labor Management)
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Capital Development)
3.ปัจจัยด้านธรรมาภิบาล (Governance)
- การกำกับดูแลที่ดี (Codes of Business Conduct)
- การบริหารนวัตกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง (Innovation Management)
- การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ (Supply Chain Management)
 
กลยุทธ์การลงทุนอย่างยั่งยืน
1.การมุ่งเป้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต การใช้พลังงาน และการบำบัดของเสีย ที่สามารถนำมาสู่ การมีกระบวนการผลิตที่มีการหมุนเวียน นำวัตถุดิบหรือทรัพยากรต่าง ๆ กลับมาใช้ ตลอดห่วงโซ่การผลิตของกิจการ ซึ่งจะทำให้กิจการสามารถเพิ่มยอดขาย เพิ่มอัตราการทำกำไร และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 
2.การมุ่งเป้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Economy) 
เพื่อลดความเสี่ยงของค่าใช้จ่ายใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ค่าปรับจากการปล่อยก๊าซเกินกำหนด หรือค่าใช้จ่ายในการซื้อสิทธิที่เกิดจาก การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน (Carbon Credit) เพื่อมาหักล้างกับปริมาณ ก๊าซคาร์บอนที่กิจการปล่อย
 
3.การมุ่งปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า
กลยุทธ์ที่ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง หรือที่เรียกว่า Customer-Centric มากยิ่งขึ้น ซึ่งสินค้าจะต้องมีความจำเพาะเจาะจงต่อความต้องการเฉพาะของลูกค้า เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยจนสามารถผลิตสินค้า แบบเฉพาะเจาะจงแล้วมีกำไร จะกลายเป็นความได้เปรียบด้านการแข่งขันและทำให้ บริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคตได้
 
4.การให้ความสำคัญกับสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน
ปัจจุบันแรงงานมีทางเลือกในการเลือกนายจ้างมากยิ่งขึ้น ระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยของแรงงานสูงขึ้น เพื่อประเมินว่ากิจการ มีการดำเนินนโยบายที่สามารถลดความเสี่ยงไม่ให้กระบวนการผลิตต้องหยุดชะงักจาก ปัญหาของแรงงานได้มากน้อยเพียงใด
 
5.การให้ความสำคัญต่อแผนสำรองในภาวะวิกฤติ
ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ในภาวะที่มีความผันผวนสูง และปัจจัยภายนอก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันอยู่เสมอ ดังนั้นบริษัทจะต้องมีแผนสำรอง ในการสร้างความมั่นใจว่าธุรกิจจะสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น ภายใต้การจำลองสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่สามารถเกิดขึ้นได้
 
7 การลงทุนยั่งยืน ที่น่าจับตามองในอนาคต
 
1. Sustainable Water Equities : เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
2. Sustainable Healthy Living Equities : เป็นการลงทุนในบริษัทที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่ส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีในเรื่องสุขภาพ เพื่ออายุที่ยืนยาวแข็งแรง
3.Circular Economy Equities : ธีมการลงทุนที่ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน กระบวนการผลิตที่เน้นการนำวัตถุดิบและทรัพยากรให้หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่แบบไม่รู้จบ ตลอดห่วงโซ่การผลิต
4.Smart Materials Equities : อุตสาหกรรมการผลิตที่มุ่งเน้นการใช้วัสดุที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้กระบวนการผลิตมีความสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดได้มากขึ้น
5.Smart Energy Equities : ธีมการลงทุนที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ด้วยการส่งเสริม การใช้พลังงานอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของชุมชน
6.Smart Mobility Equities : การลงทุนในระบบจราจรและการขนส่งอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางขนส่ง รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7.Biodiversity Equities : เป็นธุรกิจที่ตระหนักถึงความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศอย่างยั่งยืนโดยใช้นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม
 
สุดท้ายนี้ การลงทุนกับความยั่งยืนไม่ใช่แค่เทรนด์ฉาบฉวยที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป แต่กำลังมีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ และกลายเป็นเรื่องปกติใหม่ที่ทุกคน ต้องคำนึงก่อนตัดสินใจลงทุน
 
พบกับ "โคชหนุ่ม" และ "กาย สวิตต์" ได้ใน "เงินทองของจริง" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.15 น. ทางช่อง 7HD กด 35 และช่องทางออนไลน์ TERO Digital
 
รับชมผ่าน YouTube ได้ที่ https://youtube.com/live/M2_OgEnq8WY

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง