logo เงินทองของจริง

เช็กด่วนก่อนโอน ! ให้ทรัพย์สินโดยเสน่หา เสียภาษีไหม ? | เงินทองของจริง

เงินทองของจริง : คนไทยหลาย ๆ คนมักเป็นคนชอบให้ และหลาย ๆ ครั้งก็ให้ด้วยความเสน่หา แล้วเสน่หานี้คืออะไร ? วันนี้มีคำตอบ ch7hd news,tero digital,ch7hdnews,terodigital,เงินทองของจริง,moneycoach,money coach,โคชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์,โคชหนุ่ม จักรพงษ์,โคชหนุ่ม,โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์,โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์,โค้ชหนุ่ม,โคชหนุ่มจักรพงษ์,โค้ชหนุ่มจักรพงษ์,กาย สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา,กาย สวิตต์,กายสวิตต์,แพรว ภัทรนันท์ ประยูรวงค์,แพรว ภัทรนันท์,แพรวภัทรนันท์,เศรษฐกิจ,การเงิน,การลงทุน,การออม,ออมเงิน,เก็บเงิน,สอนลงทุน,สอนออมเงิน,สอนเก็บเงิน

861 ครั้ง
|
06 ก.พ. 2567
คนไทยหลาย ๆ คนมักเป็นคนชอบให้ และหลาย ๆ ครั้งก็ให้ด้วยความเสน่หา แล้วเสน่หานี้คืออะไร ? วันนี้มีคำตอบ
 
การให้โดยเสน่หา (Gift) หมายถึง การโอนทรัพย์สินโดยสมัครใจและทันทีจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งโดยไม่มีค่าตอบแทน โดยผู้ให้และผู้รับไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวหรือเครือญาติกัน การให้โดยเสน่หาอาจเกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น การมอบทรัพย์สินให้บุตรบุญธรรม การมอบทรัพย์สินให้คู่ชีวิต การมอบทรัพย์สินให้เพื่อน เป็นต้น
 
การให้โดยเสน่หาเป็นประเภทหนึ่งของสัญญาซึ่งไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือ หรือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่การจดทะเบียนการให้โดยเสน่หาจะทำให้เกิดความแน่นอนในการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและสะดวกในการพิสูจน์สิทธิในทรัพย์สินหากมีการโต้แย้งกันในอนาคต
 
การให้โดยเสน่หาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย เช่น ทรัพย์สินที่โอนต้องเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ ผู้ให้และผู้รับต้องบรรลุนิติภาวะ เป็นต้นหากการให้โดยเสน่หาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย การให้ดังกล่าวอาจตกเป็นโมฆะได้และการให้โดยเสน่หาอาจต้องเสียภาษีขึ้นอยู่กับมูลค่าของทรัพย์สินที่โอน
 
ทำความรู้จักกับภาษีการให้กันว่ามันคืออะไร แล้วให้เท่าไหร่ถึงต้องเสียภาษี ?
 
ภาษีการให้ (Gift Tax) คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เรียกเก็บจากการที่บุคคลธรรมดาได้รับทรัพย์สินโดยเสน่หา ทรัพย์สินที่อาจต้องเสียภาษีการให้ ได้แก่ เงิน อสังหาริมทรัพย์ ยานพาหนะ ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
 
ภาษีการให้กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 77/7 กำหนดให้บุคคลธรรมดาที่รับทรัพย์สินโดยเสน่หาต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับในส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท
 
ยกตัวอย่าง
นายสมชายให้บ้านมูลค่า 5 ล้านบาทแก่นางสาวสุภาภรรยา มูลค่าทรัพย์สินที่เกิน 1 ล้านบาท คือ 5 ล้านบาท - 1 ล้านบาท = 4 ล้านบาท ดังนั้น นายสมชายต้องเสียภาษีการให้ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับในส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท คือ 5 ล้านบาท x ร้อยละ 5 = 250,000 บาท
 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการให้คือ ผู้รับทรัพย์สินโดยเสน่หา ผู้รับทรัพย์สินโดยเสน่หามีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป
 
หากผู้รับทรัพย์สินโดยเสน่หาไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภายในกำหนด จะถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 
พบกับ "โคชหนุ่ม" และ "กาย สวิตต์" ได้ใน "เงินทองของจริง" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.15 น. ทางช่อง 7HD กด 35 และช่องทางออนไลน์ TERO Digital
 
 

รับชมผ่าน YouTube ได้ที่ https://www.youtube.com/live/P1enp-DcG_E?feature=shared

ข่าวอัพเดท