เปิดขั้นตอน ลงทะเบียน 'ลดค่าน้ำ – ค่าไฟ' บัตรคนจน 12 เดือน
logo ข่าวอัพเดท

เปิดขั้นตอน ลงทะเบียน 'ลดค่าน้ำ – ค่าไฟ' บัตรคนจน 12 เดือน

ข่าวอัพเดท : สืบเนื่องจากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ลดค่าน้ำ,ลดค่าไฟ,ค่าไฟฟ้า,บัตรคนจน,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ,ลงทะเบียน,ขั้นตอนลงทะเบียน

3,303 ครั้ง
|
06 ต.ค. 2564
     สืบเนื่องจากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565 รวมระยะเวลา 12 เดือน รวมช่องทางการลงทะเบียนลดค่าน้ำ – ค่าไฟ 2564 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 
เงื่อนไขการลงทะเบียนลดค่าไฟสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 
- ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องมีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะได้รับสิทธิ 1 สิทธิ์ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน
- ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน จะได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด
- ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
 
ช่องทางการลงทะเบียนลดค่าไฟสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 
1.เข้าไปยังเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง https://meagate1.mea.or.th/welfareregis  สำหรับผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ด้านผู้อยู่อาศัยในภูมิภาคหรือต่างจังหวัดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/
2.จากนั้นกรอกรายละเอียดที่สำคัญให้ครบถ้วน อาทิ รหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) , ชื่อ – สกุล , ที่อยู่ . หมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
3.คลิกคำว่าลงทะเบียน
 
เงื่อนไชการลงทะเบียนลดค่าน้ำสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 
- ผู้ใช้น้ำประปาต้องมีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน
- ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาท
 
ช่องทางการลงทะเบียนลดค่าน้ำสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 
1.เข้าไปยังเว็บไซต์ของการประปานครหลวง https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist สำหรับผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ด้านผู้อยู่อาศัยในภูมิภาคหรือต่างจังหวัดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค https://register.pwa.co.th/welfare-register/
2.จากนั้นกรอกรายละเอียดที่สำคัญให้ครบถ้วน อาทิ เลขที่ผู้ใช้น้ำ , ชื่อ – สกุล , ที่อยู่ . หมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
3.คลิกคำว่าลงทะเบียน
 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง