ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงินประเทศไทย ขาดทุนสะสม 1,069,366,246,596 บาท
logo ข่าวอัพเดท

ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงินประเทศไทย ขาดทุนสะสม 1,069,366,246,596 บาท

41,498 ครั้ง
|
21 พ.ค. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงการคลัง รายงานฐานะการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร พบขาดทุนสะสม 1,069,366,246,596 บาท

20 พ.ค. 64 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร รวมจํานวน 3 สัปดาห์ ได้แก่ งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564 และงวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 แนบท้ายประกาศนี้

โดยขาดทุนสะสม 1,069,366,246,596 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564

กุลยา ตันติเตมิท
ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/D/036/T_0002.PDF


 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง