“รัฐบาล” ยัน มีสวัสดิการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ-ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ พร้อมเปิดคุณสมบัติผู้รับสวัสดิการ
logo ข่าวอัพเดท

“รัฐบาล” ยัน มีสวัสดิการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ-ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ พร้อมเปิดคุณสมบัติผู้รับสวัสดิการ

ข่าวอัพเดท : “รัดเกล้า” เผย พม. มีสวัสดิการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ - ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ ตามขั้นตอน ระบุแม้งบน้อย แต่ประสานหน่วยงานอื่น-เอกชนม พม,กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,สวัสดิการซ่อมบ้าน,ผู้สูงอายุ,คนพิการ,ผู้มีรายได้น้อย

729 ครั้ง
|
29 พ.ค. 2567

“รัดเกล้า” เผย พม. มีสวัสดิการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ - ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ ตามขั้นตอน ระบุแม้งบน้อย แต่ประสานหน่วยงานอื่น-เอกชนมาช่วยเสริมได้ พร้อมเปิดคุณสมบัติ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รับสวัสดิการ

วันที่ 29 พ.ค. 2567 นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่า รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดูแลสวัสดิการให้กลุ่มเปราะบาง เช่น ซ่อม สร้างบ้านให้ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ ผู้สูงอายุ แต่ด้วยงบประมาณมีจำกัดจึงใช้ความร่วมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่ พร้อมขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สร้างบ้านและใช้ช่างชุมชนหรือช่างจากทหารมาช่วยซ่อม สร้างบ้าน

กรณีผู้สูงอายุ กำหนดคุณสมบัติดังนี้

1. ผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. อยู่ในครอบครัวยากจน
3. ที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ไม่มั่นคง
4. อาศัยอยู่ในครอบครัวไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
5. ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ
 

ขั้นตอนการพิจารณา

- ต่างจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการซ่อมแซมบ้าน จัดส่งการประมาณค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านพร้อมด้วยเอกสารมายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จากนั้น พมจ. จะมีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงเพื่อประเมินสภาพบ้านและนำมาประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดลำดับการซ่อมแซมบ้านก่อนที่ พมจ. ดำเนินการจะซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านจากนั้นดำเนินการซ่อมแซมบ้านภายใน 60 วันและรายงานผลการซ่อมแซมบ้าน จัดสรรงบประมาณไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งเป็นการสนับสนุนเฉพาะค่าวัสดุสำหรับซ่อมบ้าน

กรณีผู้พิการ กำหนดคุณสมบัติดังนี้

1. มีบัตรประจำตัวคนพิการ อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. ที่อยู่ไม่มั่นคง ไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ
3. มีรายได้น้อย ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ หรือได้รับแต่ไม่มีเพียงพอ
 

ขั้นตอนการพิจารณา

- พื้นที่กรุงเทพมหานคร ยื่นคำร้องที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯ หรือสาขา จากนั้นเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการพิจารณาอนุมัติ แจ้งผลการอนุมัติ ก่อนจะเข้าปรับที่อยู่อาศัยให้คนพิการ

- พื้นที่ต่างจังหวัด คนพิการจะต้องยื่นคำร้อง พมจ. จากนั้น พมจ. จะส่งเรื่องให้ อปท. ประสานให้ อปท.เป็นหน่วยให้บริการมีการเยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงและอนุมัติงบ พร้อมปรับที่อยู่อาศัยให้คนพิการ ส่วนกรณีไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย จะต้องมีหลักฐานจากการยินยอมจากเจ้าของกรณี เป็นบ้านเช่าต้องมีหลักฐานว่าอยู่อาศัยได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนซึ่งสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 -354-3388 ต่อ 209 หรือศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ

หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสวัสดิการที่ทางรัฐมีให้แก่กลุ่มเปราะบาง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วน พม. 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง