logo เงินทองของจริง

ระวัง ! ปล่อยที่ดินรกร้าง ภาครัฐจะมายึด | เงินทองของจริง

เงินทองของจริง : หากเรามีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ทำประโยชน์อะไรเลย ได้ยินมาว่ารัฐบาลสามารถยึดที่ดินคืนได้ ข้อมูลนี้เป็นความจริงหรือไม่ ? ch7hd news,tero digital,เงินทองของจริง,money coach,จักรพงษ์ เมษพันธุ์,โคชหนุ่ม,สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา,กาย สวิตต์,ภัทรนันท์ ประยูรวงค์,แพรว ภัทรนันท์,เศรษฐกิจ,การเงิน,การลงทุน,การออม,ออมเงิน,เก็บเงิน,สอนลงทุน,สอนออมเงิน,สอนเก็บเงิน,ที่ดิน,ที่ดินรกร้าง,ภาษีที่ดิน,รัฐยึดที่ดิน,ยึดที่ดิน,ภาษีที่ดินรกร้าง

9,187 ครั้ง
|
22 พ.ค. 2566
หากเรามีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ทำประโยชน์อะไรเลย ได้ยินมาว่ารัฐบาลสามารถยึดที่ดินคืนได้ ข้อมูลนี้เป็นความจริงหรือไม่ ?
 
ต้องบอกว่า หากเป็นไปตามเงื่อนไขแล้วสามารถทำได้ แต่ต้องมีเหตุผลและเป็นไปตามขั้นตอน ตามมาตรา 6 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติว่า นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับบุคคลใดมีสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หากบุคคลนั้นทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินหรือปล่อยที่ดินให้เป็นที่ร้างว่างเปล่าเกินกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้
 
1. สำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน (น.ส.4) เกิน 10 ปี ติดต่อกัน
 
2. สำหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เกิน 5 ปี ติดต่อกัน
 
โดยภายในเดือนมกราคมของทุกปี จังหวัดจะสำรวจว่ามีที่ดินแปลงใดบ้างที่มีผู้ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ และส่งเรื่องให้กับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
 
1. จังหวัด หรืออำเภอ จะทำหนังสือแจ้งให้จัดการ หรือเร่งรัดให้มีการทำประโยชน์ภายในเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
 
2. หากครบกำหนดแล้วยังไม่ทำประโยชน์ จะให้จังหวัดตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาว่ามีการทอดทิ้ง เกินกำหนดเวลาจริงหรือไม่เพียงใด
 
3. หากคณะกรรมการมีความเห็นว่ามีการทอดทิ้งที่ดิน จังหวัดจะทำความเห็นส่งกรมที่ดินเพื่อให้อัยการยื่นคำร้องต่อศาลสั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวให้ตกเป็นของรัฐฯ ต่อไป
 
เมื่อทบทวนเรื่องการปล่อยที่ดินรกร้าง และการยึดที่ดินคืน ทำให้พอเข้าใจได้ว่าภาครัฐต้องการให้เจ้าของที่ดินนำที่ดินมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพราะหากเจ้าของที่ดินหลาย ๆ คนปล่อยที่ดินให้รกร้างแล้ว จะก่อให้เกิดผลกระทบที่หลากหลายตามมา ดังนี้
 
1. ปัญหาทางเศรษฐกิจ
 
- ไม่มีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
 
- ผลผลิตลดลงไม่เพียงพอสำหรับอุปโภค บริโภค
 
- เสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
 
2. ปัญหาทางสังคมและการเมือง
 
- ไม่มีที่ดินทำกิน
 
- เกิดการบุกรุกเข้าไปในที่ดินที่เจ้าของทอดทิ้ง
 
- เกิดปัญหาแย่งชิงที่ดินทำกิน
 
ในทางกลับกัน หากนำที่ดินมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ จะก่อให้เกิดผลดี ดังนี้
 
1. เป็นการเพิ่มผลผลิตทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการสร้างงาน ส่งผลให้เพิ่มพูนรายได้ หรือลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว และท้องถิ่น
 
2. ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น
 
3. ป้องกันปัญหาการบุกรุกเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของผู้อื่น
 
4. ประชาชนมีรายได้พอเพียง ก็จะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจสังคม และการเมืองของประเทศโดยรวม
 
และหากใครที่สนใจข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หรือโทร. 02-141-5555
 
พบกับ "โคชหนุ่ม" และ "กาย สวิตต์" ได้ใน สนามข่าว 7 สี ช่วง "เงินทองของจริง" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.15 น. ทางช่อง 7HD กด 35
และรับชมออนไลน์ ผ่าน YouTube: TERO Digital ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.35 น.
 
 
รับชมผ่าน YouTube ได้ที่ : https://www.youtube.com/live/PF-accBYFgM?feature=share

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอัพเดท