ครม.ไฟเขียว เปิดรับข้าราชการ 855 อัตรา เงื่อนไขห้ามนำอัตราไปเลื่อนระดับปรับตำแหน่ง
logo ข่าวอัพเดท

ครม.ไฟเขียว เปิดรับข้าราชการ 855 อัตรา เงื่อนไขห้ามนำอัตราไปเลื่อนระดับปรับตำแหน่ง

ใครกำลังหางานที่มั่นคง ตำแหน่งงานมาแล้ว 6 หน่วยงานรัฐ เปิดรับข้าราชการ 855 อัตรา‼ กรมเจ้าท่า 45 อัตรา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 45 อัตรา กรมประมง 45 อัตรา กรมศุลกากร 45 อัตรา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 23 อัตรา กองทัพเรือ 652 อัตรา ครม,อนุมัติ,ข้าราชการ,855อัตรา

1,655 ครั้ง
|
07 เม.ย. 2565
          ใครกำลังหางานที่มั่นคง ตำแหน่งงานมาแล้ว 6 หน่วยงานรัฐ เปิดรับข้าราชการ  855 อัตรา‼ กรมเจ้าท่า 45 อัตรา  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 45 อัตรา กรมประมง 45 อัตรา กรมศุลกากร 45 อัตรา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 23 อัตรา กองทัพเรือ 652 อัตรา
 
          วันที่ 5 เม.ย.65 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ เพื่อนำไปกำหนดเป็นอัตรากำลังแทนให้แก่ส่วนราชการที่ส่งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.)  สำนักนายกรัฐมนตรี รวม 203 อัตรา ได้แก่ กรมเจ้าท่า 45 อัตรา, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 45 อัตรา, กรมประมง 45 อัตรา, กรมศุลกากร 45 อัตรา และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 23 อัตรา ซึ่งทั้ง 5 หน่วยงาน จะมีงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสำหรับอัตราข้าราชการตั้งใหม่รวม 90.53 ล้านบาทต่อปี โดยกำหนดเงื่อนไขไม่ให้นำตำแหน่งดังกล่าวไปใช้ในภารกิจอื่น และไม่ใช้เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น  รวมทั้งไม่ให้นำไปใช้สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลในลักษณะเดียวกันกับกรอบอัตรากำลังปกติของส่วนราชการ
 
          นอกจากนี้ครม.ยังอนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการทหารตั้งใหม่ เพื่อนำไปกำหนดเป็นอัตรากำลังแทนให้แก่กองทัพเรือ ที่ส่งข้าราชการทหารไปปฏิบัติหน้าที่ในศรชล. รวม 652 อัตรา  โดยจะมีงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลสำหรับข้าราชการตั้งใหม่ของกองทัพเรือจำนวน 317.40 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเมื่อรวมทั้งหมด 6 หน่วยงานจะมีอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อนำไปกำหนดเป็นอัตรากำลังแทนให้แก่ส่วนราชการจำนวน 855 อัตรา และงบประมาณด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นรวม 407.94 ล้านบาทต่อปี
 
          สำหรับศรชล.นั้น จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 มีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีภารกิจและขอบเขตความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มีลักษณะโครงสร้างแบบผสมผสานและการทำงานแบบเครือข่าย(Networking) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นการบริหารงานแบบบูรณาการที่มีเป้าหมายการดำเนินการร่วมกันทั้งในเชิงภารกิจและเชิงพื้นที่  โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในศรชล.ตามที่ผู้อำนวยการศรชล.ร้องขอ ระยะเวลาหมุนเวียนคราวละ 1-2 ปี