เลขาธิการ กช. ร่วมกับ 9 หน่วยงานพันธมิตรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ก้าวสู่ปีที่ 2
logo ข่าวอัพเดท

เลขาธิการ กช. ร่วมกับ 9 หน่วยงานพันธมิตรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ก้าวสู่ปีที่ 2

ข่าวอัพเดท : เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ลงนามบันทึกข้ เลขาธิการ กช.,กช,ลงนาม,บันทึกข้อตกลง,เทคโนโลยี,มิวสิคคอร์ส,เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นต์

3,004 ครั้ง
|
28 มิ.ย. 2564

          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนกับศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานพันธมิตร 9 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โรงเรียนทิวไผ่งามและเบรนคลาวด์ เลิร์นนิ่ง บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด โรงเรียนสอนภาษาโค้ชชิ่ง อิงลิช บริษัท อีพีพลัส เลิร์นนิ่ง จำกัด บริษัท แมทช์ เฮ้าส์ จำกัด บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด และบริษัท ทาเลนท์ ดีเทคทีฟ จำกัด ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคาร สช.

ข่าวอัพเดท : เลขาธิการ กช. ร่วมกับ 9 หน่วยงานพัน

        ดร.อรรถพล กล่าวตอนหนึ่งในพิธีลงนามว่า ต้องขอบคุณทั้ง 9 หน่วยงานในวันนี้ ทั้งหน่วยงานที่เคยร่วมงานกันมา และหน่วยงานใหม่ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการศึกษา Online ของ “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.” (Opec Digital Learning Center : ODLC) ในสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก และโรงเรียนเองก็ไม่ต้องเสียเวลาในการจ้างทำสื่อการเรียนการสอนขึ้นมาใช้ใหม่ แต่สามารถนำสื่อการเรียนออนไลน์ของพันธมิตรนี้ไปใช้ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่ง สช. จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงระบบการเรียนการสอนออนไลน์ สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. ได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ( https://odlc.opec.go.th/ ) จากนั้นกรอกข้อมูลพื้นฐานตามที่ระบบร้องขอ ก็สามารถเริ่มการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ได้ทันที โดยโรงเรียนเอกชนสามารถใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนแบบปกติได้ เพื่อเป็นช่องทางเสริมการเรียนการสอนในสถานการณ์วิกฤต COVID 19 ให้มีคุณภาพอีกทางหนึ่งด้วย และนักเรียน ผู้บริหาร ครูทุกสังกัด รวมทั้งประชาชนที่สนใจสามารถเข้าใช้บริการ “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.” ได้เช่นกัน

สำหรับ 9 หน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนกับศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. ในครั้งนี้ได้แก่

1. บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนให้ผู้ใช้งาน (ครูผู้สอน โรงเรียน และนักเรียน) กดลิงค์ผ่าน Web Portal ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีสิทธิ์เข้าถึงและดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ (VDO ประกอบการสอน) วิชาดนตรี ประเภท คีย์บอร์ด/เปียโน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระยะเวลาเรียน 1 ปี สามารถดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ PowerPoint วิชาดนตรี ประเภท คีย์บอร์ด/เปียโน ที่ประกอบไปด้วย ความรู้ดนตรี, โน้ตเพลง และ กิจกรรมแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน  และดาวน์โหลดโปรแกรมคอร์สเรียนเปียโนออนไลน์ TERO Music Course รูปแบบ Interactive เพื่อฝึกซ้อมแบบฝึกหัดและทบทวนบทเรียน จำนวน 100 บัญชี โดยมีระยะเวลาเรียน 6 เดือน และใบประกาศนียบัตรออนไลน์สำหรับผู้ผ่านกิจกรรมแบบทดสอบหลังเรียน ทั้งนี้ ผู้ใช้งานติดต่อขอรับ username และ password โดยผู้ใช้งานจะต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานตามเงื่อนไขของบริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ก่อนเริ่มใช้งานครั้งแรกเพื่อลงทะเบียน หลังจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถเข้าใช้งานได้ในครั้งต่อไป สามารถใช้งานได้ฟรีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 1 กรกฎาคม 2565 รวมระยะเวลา 1 ปี

2. บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด สนับสนุนให้ครูและนักเรียนทุกคนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ใช้หนังสือเรียนของอักษรเจริญทัศน์ (อจท.) สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์ม Aksorn On - Learn ฟรีตลอดปีการศึกษา 2564 อนึ่ง แพลตฟอร์ม Aksorn On - Learn ถูกออกแบบมาให้ใช้คู่กับหนังสือเรียนของอักษรเจริญทัศน์ (อจท.) ดังนั้น เฉพาะครูและนักเรียนที่ใช้หนังสือเรียนอักษรเจริญทัศน์ (อจท.)เท่านั้น จึงจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนให้ครูและนักเรียนที่ใช้หนังสือเรียนอักษรเจริญทัศน์ (อจท.) สามารถใช้งานได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 - 30 มีนาคม 2565 รวมระยะเวลา 11 เดือน

3. โรงเรียนทิวไผ่งามและเบรนคลาวด์ เลิร์นนิ่ง สนับสนุน

1. ระบบเทคโนโลยีห้องเรียนเสมือนจริงสำหรับนักเรียนที่เรียนที่บ้านด้วยการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โรงเรียนสามารถใช้ระบบห้องเรียนเสมือนจริงได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยใช้สิทธิ์ได้ ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565

2. โรงเรียนทิวไผ่งามและเบรนคลาวด์ เลิร์นนิ่ง จะให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และอบรมให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถใช้ระบบห้องเรียนเสมือนจริง ในการเรียนการสอนให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้งานได้ฟรีตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2564 - 23 มิถุนายน 2565 รวมระยะเวลา 1 ปี

4. บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ พร้อมฝึกอบรมวิธีการใช้งานให้กับโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาทั่วประเทศ ที่ยังไม่เคยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ มาก่อน โดยสามารถใช้งานได้ฟรีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2570 รวมระยะเวลา 6 ปี ประกอบด้วย 1) ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (Online Admission System) 2) ระบบบริหารและติดตามชิ้นงานนักเรียน (Online Assignment Management) 3) เชื่อมต่อระบบ PSIS และ REGIS

5. โรงเรียนสอนภาษาโค้ชชิ่ง อิงลิช สนับสนุนการจัดอบรมเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคนิคการสอนและการเพิ่มพูนทักษะ ภาษาอังกฤษ อีกทั้งการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนของแต่ละบุคคล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพเเก่ผู้เข้าอบรมสูงสุด ผ่านแพลตฟอร์มประชุมออนไลน์ เช่น Zoom meeting, Line Meeting ของโรงเรียน หรือหน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุน โดยสามารถใช้งานได้ฟรีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 30 พฤษภาคม 2565 รวมระยะเวลา 1 ปี 1 เดือน

6. บริษัท อีพีพลัส เลิร์นนิ่ง จำกัด สนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับเด็กและเยาวชน โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ นักเรียนได้มีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษได้จริงกับครูที่เป็นเจ้าของภาษาและทำความรู้จัก พบปะเพื่อนๆจากโรงเรียนอื่นๆ ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มประชุมออนไลน์ เช่น Zoom Meeting, Line Meeting ของโรงเรียน หรือหน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุน โดยสามารถใช้งานได้ฟรีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖5 รวมระยะเวลา 1 ปี 1 เดือน

7. บริษัท แมทช์ เฮ้าส์ จำกัด สนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอน ระบบ Online ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 , วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 , วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ เบื้องต้น ระดับมัธยมต้น และวิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านแพลตฟอร์มประชุมออนไลน์ เช่น Zoom Meeting, Line Meeting ของโรงเรียน หรือหน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนโดยสามารถใช้งานได้ฟรีวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 รวมระยะเวลา 1 ปี

8. บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด อนุญาตให้ผู้ใช้งาน (ครูผู้สอน, โรงเรียน และนักเรียน)  กดลิงค์ผ่าน web portal ของ สช. มีสิทธิ์เข้าใช้งานได้

1) ดาวน์โหลด “แผนการจัดการเรียนรู้” ทุกกลุ่มสาระฯ ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

2) ดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ฯ “PowerPoint “ที่ประกอบไปด้วย

    -  Info Graphic, เรื่องน่ารู้, เกม, กิจกรรม,

    - แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน ทุกกลุ่มสาระฯ (ยกเว้นภาษาต่างประเทศ และวิทยาการคำนวณ) ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

3) ดาวน์โหลดหนังสือแบบเรียน e-book ฉบับทบทวน รายวิชาพื้นฐาน ทุกกลุ่มสาระฯ (ยกเว้นภาษาต่างประเทศ  และวิทยาการคำนวณ) ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

9. บริษัท ทาเลนท์ ดีเทคทีฟ จำกัด ให้บริการด้านการวิเคราะห์ศักยภาพผ่านการสแกนลายนิ้วมือ สนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์รูปแบบลายนิ้วมือและลักษณะนิสัยโดยกำเนิด รวมถึงหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในเบื้องต้น เพื่อให้ครูหรือบุคลากรนำไปใช้ประโยชน์ในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยจัดส่งผ่านช่องทาง E-mail หรือ ช่องทางออนไลน์อื่นของบริษัท ทั้งในรูปแบบของวีดีโอออนไลน์และไฟล์ Power Point โดยสามารถใช้งานได้ฟรีตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 - 23 มิถุนายน 2565 รวมระยะเวลา 1 ปี

 

ข่าวอัพเดท : เลขาธิการ กช. ร่วมกับ 9 หน่วยงานพันข่าวอัพเดท : เลขาธิการ กช. ร่วมกับ 9 หน่วยงานพัน

ข่าวอัพเดท : เลขาธิการ กช. ร่วมกับ 9 หน่วยงานพันข่าวอัพเดท : เลขาธิการ กช. ร่วมกับ 9 หน่วยงานพัน

ข่าวอัพเดท : เลขาธิการ กช. ร่วมกับ 9 หน่วยงานพันข่าวอัพเดท : เลขาธิการ กช. ร่วมกับ 9 หน่วยงานพัน

ข่าวอัพเดท : เลขาธิการ กช. ร่วมกับ 9 หน่วยงานพันข่าวอัพเดท : เลขาธิการ กช. ร่วมกับ 9 หน่วยงานพัน

ข่าวอัพเดท : เลขาธิการ กช. ร่วมกับ 9 หน่วยงานพัน