06 เม.ย. 2563
2,469 ครั้ง

เลื่อนเวลา! กพท. ประกาศห้ามเครื่องบินเข้าออกประเทศไทย ตั้งแต่ 7 - 18 เมษายนนี้

วันนี้ (06 เมษายน 63) นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ลงนามในประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ระบุว่า การห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 3 เม.ย. 2563 เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รุนแรงมากยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นให้ยุติลงโดยเร็วนั้น
 
ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการดังกล่าว เพื่อประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรค อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 ผู้อำนวจการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
 
1.ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 18 เม.ย.2563 เวลา 23.59 น.
 
2.การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกให้แก่อากาศยานขนส่งคนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตาม 1.ให้เป็นอันยกเลิก
 
3.ข้อห้ามตาม 1. ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้ (1.) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (2.) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (3.) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง (4.) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (5.) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูิลำเนา (6.) อากาศยานขนส่งสินค้า
 
4.ผู้โดยสารบนอากาศยานที่ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานต้นทางก่อนประกาศนี้ใช้บังคับอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ โดยต้องได้รับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 
 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง