volleyballvolleyball
volleyballvolleyball
PAP ติดอันดับ “ESG Emerging List” 2021  สะท้อนการดำเนินธุรกิจบนเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
logo ข่าวอัพเดท

PAP ติดอันดับ “ESG Emerging List” 2021 สะท้อนการดำเนินธุรกิจบนเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกติดอันดับ บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ประจำปี 2564 ที่มีความโดนเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จ บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน,ESG Emerging List 2021,PAP

5,056 ครั้ง
|
26 พ.ค. 2564

        บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกติดอันดับ “บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน” หรือ ESG Emerging List ประจำปี 2564 ที่มีความโดนเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน จำนวนทั้งสิ้น 824 หลักทรัพย์ โดยสถาบันไทยพัฒน์

        PAP เป็น 1 ใน 24  บริษัทจดทะเบียนฯ ที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่ม “บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน” ปี 2564 โดยมีองค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือก ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล ESG ในรอบการประเมิน  มีการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจแกนหลัก (Core Business) หรือกระบวนการทำงานทางธุรกิจให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพิ่มเติมจากเดิมในรอบปีการประเมิน และความริเริ่มด้าน ESG หรือที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ซึ่งสร้างผลกระทบทางตรงต่อการเติบโตของรายได้ หรือการประหยัดต้นทุนของกิจการ  และมีความสืบเนื่องต่อไปจากรอบปีการประเมินปัจจุบัน ประกอบกับผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้นที่ใช้ในการประเมินหลักทรัพย์ ESG100 ของสถาบันไทยพัฒน์ 

          การได้รับคัดเลือกในครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และยึดหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการทางการเงินที่ดี แม้ในสภาวะที่เศรษฐกิจมีความผันผวน ตอกย้ำความเป็นหุ้นคงทน (Durable Stocks) อันจะนำไปสู่การสร้างผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนที่กำลังมองหาบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคู่ค้า ลูกค้า ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนและจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น