PAP ติดอันดับ “ESG Emerging List” 2021  สะท้อนการดำเนินธุรกิจบนเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
logo ข่าวอัพเดท

PAP ติดอันดับ “ESG Emerging List” 2021 สะท้อนการดำเนินธุรกิจบนเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวอัพเดท : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกติดอันดับ บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ประจำปี 2564 ที่มีความโ บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน,ESG Emerging List 2021,PAP

5,127 ครั้ง
|
26 พ.ค. 2564

        บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกติดอันดับ “บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน” หรือ ESG Emerging List ประจำปี 2564 ที่มีความโดนเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน จำนวนทั้งสิ้น 824 หลักทรัพย์ โดยสถาบันไทยพัฒน์

        PAP เป็น 1 ใน 24  บริษัทจดทะเบียนฯ ที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่ม “บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน” ปี 2564 โดยมีองค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือก ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล ESG ในรอบการประเมิน  มีการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจแกนหลัก (Core Business) หรือกระบวนการทำงานทางธุรกิจให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพิ่มเติมจากเดิมในรอบปีการประเมิน และความริเริ่มด้าน ESG หรือที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ซึ่งสร้างผลกระทบทางตรงต่อการเติบโตของรายได้ หรือการประหยัดต้นทุนของกิจการ  และมีความสืบเนื่องต่อไปจากรอบปีการประเมินปัจจุบัน ประกอบกับผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้นที่ใช้ในการประเมินหลักทรัพย์ ESG100 ของสถาบันไทยพัฒน์ 

ข่าวอัพเดท : PAP ติดอันดับ ESG Emerging List 202

          การได้รับคัดเลือกในครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และยึดหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการทางการเงินที่ดี แม้ในสภาวะที่เศรษฐกิจมีความผันผวน ตอกย้ำความเป็นหุ้นคงทน (Durable Stocks) อันจะนำไปสู่การสร้างผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนที่กำลังมองหาบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคู่ค้า ลูกค้า ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนและจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น