volleyballvolleyball
volleyballvolleyball
ครม. โอนอำนาจ ตาม 31 พรบ.ให้นายกฯเป็นการชั่วคราวเพื่อเเก้ปัญหาโควิดอย่างมีประสิทธิภาพ
logo ข่าวอัพเดท

ครม. โอนอำนาจ ตาม 31 พรบ.ให้นายกฯเป็นการชั่วคราวเพื่อเเก้ปัญหาโควิดอย่างมีประสิทธิภาพ

3,553 ครั้ง
|
27 เม.ย. 2564

ครม. โอนอำนาจ ตาม 31 พรบ.ให้นายกฯเป็นการชั่วคราวเพื่อเเก้ปัญหาโควิดอย่างมีประสิทธิภาพ

27 เม.ย.64 เว็บไซต์รัฐบาลไทย ทำเนียบรัฐบาลเผยแพร่ ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างประกาศเรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมายโอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวเฉพาะ ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปรามยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชน จำนวน 31 ฉบับ เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ COVID-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

พ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ.2558

พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510

พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2561

พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456

พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497

พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551

พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ พ.ศ.2562

พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542

พ.ร.บ.ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495

พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530

พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551

พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558

พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522

พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544

พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542

พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509

พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541

พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559

พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

พ.ร.บ.องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509

พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522

ทั้งนี้ ให้รวมถึงกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวข้างต้นด้วย ให้ส่วนราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายข้างต้นยังคงใช้อำนาจหน้าที่เช่นเดิมต่อไปตามหลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีกำหนด เว้นแต่จะมีประกาศหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศปก.ศบค.) เสนอให้ยกเลิกประกาศ เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 พ.ค.2563 และให้ครม.เห็นชอบร่างประกาศ เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) นี้แทนมีผลตั้งแต่วันนี้ ( 27 เม.ย.).

ข่าวที่เกี่ยวข้อง