Kick off ตรวจโควิดฟรี! วันแรกราบรื่น ผู้ประกันตนให้ความสนใจ
logo ข่าวอัพเดท

Kick off ตรวจโควิดฟรี! วันแรกราบรื่น ผู้ประกันตนให้ความสนใจ

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเปิดให้ผู้ประกันตน กลุ่มเสี่ยง ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเข้ารับการตรวจหา เชื้อโควิด-19 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศ ผู้ประกันตน,โควิด19,ตรวจโควิดฟรี,อาคารกีฬาเวสน์

916 ครั้ง
|
20 เม.ย. 2564

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเปิดให้ผู้ประกันตน กลุ่มเสี่ยง ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเข้ารับการตรวจหา เชื้อโควิด-19 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อจองคิวก่อนเข้ารับบริการทาง https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php โดยในวันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 เป็นวันแรกที่เปิดให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้มาใช้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19

 

 

 

ในการดำเนินโครงการฯ นี้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้บริหารของสำนักงาน ประกันสังคมได้ติดตามการให้บริการตรวจโควิด-19 เชิงรุก เพื่อผู้ประกันตน โดยนําปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงานมาวิเคราะห์ และจัดหาแนวทางปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการยิ่งขึ้น

 

 

ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนรายใดตรวจพบเชื้อโควิด-19 จะต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่าย ในสังกัดสำนักงานประกันสังคม โดยจะได้รับการรักษาฟรี ณ โรงพยาบาลเครือข่ายในสังกัดสำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 81 แห่ง และมีความพร้อมในการรองรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม สามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที