02 ธ.ค. 2559
4,971 ครั้ง

ราชโองการแต่งตั้ง 'พล.อ.เปรม' ประธานองคมนตรี

     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร มีพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า
 
     โดยที่ประธานองคมนตรี ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง ประธานองคมนตรี และทรงพระราชดำริ เห็นเป็นการสมควร แต่งตั้งประธานองคมนตรี
 
     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 2 แห่งรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบ กับมาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี
 
     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
     ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 เป็นปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง