25 ส.ค. 2557
20,919 ครั้ง

พล.อ.ประยุทธ์ รับสนองพระบรมราชโองการฯ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29

เมื่อเวลา 10.49 น. ที่ผ่านมา ณ กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหน้า คสช. ทำพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 แห่งราชอาณาจักรไทย

 

 

ขณะที่ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว มีใจความระบุว่า

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า

 

โดยที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงมติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

จึงทรงพระราชดําริว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้ที่สมควรไว้วางพระราชหฤทัยให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี บริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พุทธศักราช 2557 เป็นปีที่ 69 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง