02 ต.ค. 2563
1,712 ครั้ง

GC ผนึกพลัง `ไทยเบฟ-ไทยยูเนี่ยน’ จัดงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (TSCN ) ภายใต้แนวคิด "พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก" ตั้งแต่ 1-4 ต.ค.นี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC,,บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (มหาชน) (TU) รวมถึงเครือข่ายธุรกิจห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย และองค์กรอื่น ๆ  ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (TSCN ) ภายใต้แนวคิด "พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก" (Sufficiency for Sustainability) โดยน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาท สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "สืบสาน รักษา และต่อยอด" มาเป็นแนวทางในการจัดงานตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริขอพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอตุลยดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 
 
เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดโอกาส และสร้างเครือข่ายสังคมของการมีส่วนร่วมสู่การนำไปปฏิบัติที่ใช้ได้ผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง พร้อมวิทยากรกว่า 50 ท่านที่จะมาแชร์ประสบการณ์การทำงานจนสู่ความสำเร็จ 
 
 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC  ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมและเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต อีกทั้งเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเสวนาจากผู้บริหารสูงสุดของ 3 บริษัทชั้นนำ ภายใต้หัวข้อ "Decade of Sustainability in Actions" ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 นี้ 
 
โดย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เปิดเผยว่า GC ต้นแบบด้านความยั่งยืนของโลก ภายใต้แนวคิด Circular for Better Living ด้วย 3 นโยบายตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ได้แก่
 
 
Smart Operating คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและนำมาหมุนเวียนอย่างคุ้มค่า 
 
Responsible Caring คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
 
และ Loop Connecting คือ การเชื่อมโยงทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่อุปทาน สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อธุรกิจแบบครบวงจร 
 
นอกจากนี้ GC ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก อาทิ United Nations Global Compact หรือ UNGC ประเมินให้ GC เป็น GLOBAL COMPACT LEAD หนึ่งเดียวในประเทศไทย จาก 37 องค์กรทั่วโลก และ ในปี 2019 ดัชนีด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ DJSI ได้จัดอันดับให้ GC เป็นที่ 1 ของโลก และ อยู่ในระดับ Top 10 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ใน Chemical Sector
 
 
ทั้งนี้ Thailand Sustainability Expo 2020 (TSCN ) จะเน้นการสื่อสาร 3 เรื่องหลัก ได้แก่
 
 
1. Water of Life (ธรรมชาติสร้างน้ำ น้ำสร้างชีวิต) โดยเน้นการสร้างต้นน้ำ ปลูกจิตสำนึกของการอนุรักษ์ต้นน้ำ ผืนป่าและธรรมชาติให้แก่ชุมชน การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 
2. Quality of Life การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ด้วยการผลิตสินค้าและการให้บริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 
3. Sustainable Ways of Life สนับสนุนให้ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากมีความแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์
 
 
 
ทั้งนี้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้เป็นส่วนหนึ่งใน 70 บูธที่นำจัดแสดงภายในงานโดยแบ่งเป็น 5 โซนหลัก  ดังนี้
 
1. โซน Main Exhibition เป็นการจัดแสดงแนวทางการจัดการปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม การบริหารโครงการด้านความยั่งยืน
 
2. โซน Win Win WAR Village เป็นการแสดงไอเดียธุรกิจเพื่อสังคมจาก 12 นักธุรกิจ
 
3. โซน Sustainable Lifestyle เป็นการให้ความรู้และจัดแสดงแนวคิดการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการทำธุรกิจ
 
4. โซน Food and Drinks for Sustainability เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม อีกทั้งการนำเรื่องระบบนิเวศมาเชื่อมโยงเข้ากับการทำเกษตรของมนุษย์
 
5. โซน Design for Sustainability เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าประเภทของใช้ พร้อมกันนี้ได้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกแบบสินค้าที่ลดปริมาณการใช้ทรัพยากร การนำกลับมาใช้ใหม่
 
 
Thailand Sustainability Expo 2020 (TSCN ) จะทำให้ผู้เข้าร่วมชมงานจะได้เปิดประสบการณ์และเรียนรู้ผ่านนิทรรศการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ 1-4 ตุลาคม 2563 ที่ห้างสรรพสินค้าสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น G ชั้น 3 และ ชั้น 5 
 
 
 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง