30 ก.ย. 2563
1,457 ครั้ง

สุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทย จ่อฟ้อง กกต. 70 ล้าน

เป็นกรณีจากการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อปีที่แล้ว คือ 24 มีนาคม 2562 ซึ่ง กกต.แจกใบส้มให้นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย คือระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งชั่วคราว และไม่รับรองให้เป็น ส.ส. จากกรณีใส่ซองทำบุญให้กับพระสงฆ์จำนวน 2,000 บาท และสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่

โดย น.ส.ศรีนวล บุญลือ จากพรรคอนาคตใหม่ในตอนนั้น ชนะเลือกตั้งเข้ามา (ตอนนี้ย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทย)

ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำสั่งยกคำร้องดังกล่าว ซึ่ง
 นายสุรพล เปิดเผยว่า ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต.จำนวน 70 ล้านบาท ไปแล้ว ตั้งแต่เมื่อเดือน พ.ย.62 ที่ศาลจังหวัดฮอด (เชียงใหม่) ซึ่งหลักๆคำนวณจากการเงินเดือน ส.ส.และอาจจะฟ้อง กกต.ข้อหาปฏิบัติหน้าไม่ชอบตามกฎหมายอาญามาตรา 157 ด้วย 

ล่าสุด สำนักงาน กกต.ชี้แจงว่าการวินิจฉัยของ กกต. เป็นการใช้ดุลพินิจตามหน้าที่และอำนาจที่กฎหมายกำหนด คือ "ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้กกต.มีอํานาจ สั่งเลือกใหม่ และระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราว"
(รัฐธรรมนูญมาตรา 225 กำหนดไว้ว่า "ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือก ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า การเลือกตั้งหรือการเลือกนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้กกต.มีอํานาจ สั่งให้มีการเลือกตั้งหรือการเลือกใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น ถ้าผู้กระทําการนั้นเป็นผู้สมัคร รับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณี หรือรู้เห็นกับการกระทําของบุคคลอื่น ให้คณะกรรมการ การเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวตามมาตรา 224(4) คําสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นที่สุด)
และยืนยันว่า กกต. ทำหน้าที่โดยสุจริต จึงย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญาหรือทางปกครอง
(ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 23 วรรคสอง ที่บัญญัติไว้ว่า "กรรมการ เลขาธิการ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด หรือ เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือกฎหมายระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของคณะกรรมการ หรือปฏิบัติตามคําสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หากได้กระทําโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง)

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง