13 ก.ค. 2557
2,919 ครั้ง

นิด้าโพล หนุนข้อเสนอ กกต.ห้ามส.ส.อยู่เกิน2วาระ

นิด้าโพล หนุนข้อเสนอ กกต. ให้เลือก ส.ส.เขตใหญ่หลายเบอร์ ห้ามอยู่เกิน 2 วาระ หากยุบสภา ให้ปลัดกระทรวงรักษาการแทน ครม.

 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ข้อเสนอของ กกต.ต่อการปฏิรูประบบการเลือกตั้ง และที่มาของ ส.ส. และ ส.ว.” ที่ได้เสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค.ที่ผ่านมา จากประชาชนทั่วประเทศ 1,247 หน่วยตัวอย่าง เมื่อถามถึงข้อเสนอของ กกต.ที่เสนอให้เปลี่ยนระบบการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต จากระบบเขตเดียวเบอร์เดียว เป็นระบบเขตใหญ่หลายเบอร์ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.79 เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว และเมื่อถามถึงข้อเสนอให้ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ควรมาจากกลุ่มสาขาอาชีพที่หลากหลาย พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.60 ระบุว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว ร้อยละ 12.11 ระบุว่าไม่เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 0.08 ระบุว่า ควรยกเลิก ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ

 

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อเสนอของ กกต. ที่เสนอให้ ส.ส.มีวาระในการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 วาระ หรือ 8 ปี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.69 ระบุว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว รองลงมาร้อยละ 24.14 ระบุว่าไม่เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 0.40 ระบุว่าควรกำหนดให้น้อยกว่านี้ หรือไม่เกิน 1 วาระ และเมื่อถามถึงข้อเสนอที่ว่าหากมีการยุบสภา ควรให้ปลัดกระทรวง ทบวง กรม รักษาการแทนคณะรัฐมนตรี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.00 ระบุว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว รองลงมา ร้อยละ 25.10 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย

 

ท้ายสุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อเสนอของ กกต.ที่เสนอห้ามมิให้ บุพการี บุตร บุญธรรม คู่สมรสตามกฎหมาย หรืออดีตคู่สมรส ลงรับสมัครเลือกตั้ง เป็นส.ส. หรือ ส.ว.ในคราวหรือวาระเดียวกัน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.71 ระบุว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว รองลงมาร้อยละ 34.48 ระบุว่าไม่เห็นด้วย ขณะที่ ร้อยละ 0.16 ระบุว่า ควรเน้นการพิจารณาประวัติของผู้สมัครเบื้องต้น และควรกำหนดให้ครอบครัวละไม่เกิน 2 คน

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง