03 ก.ย. 2563
1,499 ครั้ง

ศธ. ขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทาน เสริมสร้างให้เยาวชนรักและเทิดทูนสถาบัน

วันที่ 3 ก.ย. นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมวางแผนการดำเนินงานการลงพื้นที่ เพื่อบรรยายความรู้ ปลูกฝังอุดมการณ์ เสริมสร้างให้เยาวชนรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้แทนองค์กรหลัก เจ้าหน้าที่ และผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 550 คน เข้าร่วมการประชุม ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอให้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ของ ศธ. ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรหลักในการจัดกิจกรรมอบรมจิตอาสาให้เป็นรูปแบบเดียว โดยเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมสร้างความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
ในเบื้องต้นจะจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนในสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัด ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ และในอนาคตจะขยายผลการอบรมจิตอาสาให้กับลูกเสือทุกคน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
 
สำหรับโครงการจิตอาสาพระราชทาน (Royal Thai Volunteers) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
 
โดยมีหน่วยราชการในพระองค์ 904 เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ มีหน้าที่ควบคุม อำนวยการ และประสานการปฏิบัติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง ตามพระราโชบายและสมพระเกียรติ
 
 
 
 
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง