01 ก.ย. 2563
4,618 ครั้ง

กรมการปกครอง รับสมัครงาน 14,510 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

ข่าวดีสำหรับเด็กจบใหม่หรือคนที่กำลังว่างงาน ตอนนี้ทางกรมการปกครองกำลังประกาศรับสมัครงานทั้งหมด 14,510 อัตรา ในอัตราเงินเดือน 15,000 บาท และทำสัญญาการจ้างเป็นเวลา 1 ปี
 
โดยการจ้างงานครั้งนี้ จะเป็นการจ้างประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 อัตรา รวมเป็นทั้งหมด 14,510 อัตรา ระยะการจ้าง 1 ปี  เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 เป็นอัตราจ้างเหมา 15,000 บาท/เดือน
 
และในกรณีไม่มาปฏิบัติงานในวันใด ให้หักค่าจ้างออกตามจํานวนวันที่ไม่มาปฏิบัติงาน ซึ่งงานที่เปิดรับ 14,510 อัตรานี้ ลักษณะงานหลักๆ หน้าที่คือ ต้องเก็บข้อมูล เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ 
 
โดยกรอบรายละเอียดของข้อมูล ก็คือ 1.ฐานข้อมูลระดับหมู่บ้าน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านการปกครองและความมั่นคง ด้านสังคมและสาธารณสุข และด้านการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
 
นอกจากนี้ ลักษณะงานนี้ก็จะต้องวิเคราะห์และประมวลผลฐานข้อมูลระดับหมู่บ้าน 5 ด้าน เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและแผนพัฒนาอำเภอ
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร (15 กันยายน 2563)
3.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
4.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามทะเบียนราษฎรในตำบลนั้นไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันสุดท้ายของการสมัคร
 
โดยทุกๆ ท่านสามารถไปยื่นใบสมัครได้ที่ว่าการอำเภอ (ภูมิลำเนาในตำบลของผู้มีคุณสมบัติ) ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2563 นี้ โดยไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก. แต่จะมีการสอบข้อเขียน หรือสอบปรนัย คิดเป็นคะแนน 50% ซึ่งมีทั้งหมด 25 ข้อ และสอบสัมภาษณ์ คิดเป็นคะแนน 50% 
 
ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/L1b7el4YskA
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง