05 มิ.ย. 2561
1,913 ครั้ง

ศาลรธน.วินิจฉัย คำสั่ง คสช. เซ็ตซีโร่พรรคการเมืองไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

ศาล รธน.ลงมติคำสั่ง คสช.53/2560 เซ็ตซีโร่พรรคการเมือง "ไม่ขัด รธน." ชี้ ไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ
 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่เอกสารข่าวถึงผลการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) ว่าร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 140 และมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (5) และวรรคสอง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 25, 26, 27 และมาตรา 45 หรือไม่
 
ทั้งนี้ ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเสียงข้างมากว่าคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 เรื่องการดำเนินการตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 140 ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 45 ส่วนมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (5) และวรรคสอง ศาลก็มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 45 เนื่องจากทั้งสองประเด็นดังกล่าวไม่เป็นการเพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิ หรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแก่บุคคล
 
อย่างไรก็ตาม มาตรา 140 ตามคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 กำหนดให้สมาชิกของพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นหรือเป็นพรรคการเมืองตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2550 และยังคงดำเนินกิจการอยู่ หากประสงค์จะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นต่อไปต้องมีหนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกต่อหัวหน้าพรรคการเมืองนั้น พร้อมแสดงหลักฐานการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 และให้ชำระค่าบำรุงพรรคการเมือง 100 บาท ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าว หากสมาชิกผู้ใดมิได้มีหนังสือแจ้งยืนยันการเป็นสมาชิก ให้ถือว่าพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นและให้พรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 30 วัน นับแต่พ้นกำหนดดังกล่าว
 
ส่วนมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (5) กำหนดให้จัดสาขาพรรคการเมืองให้และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ยกเลิกประกาศ คสช.ฉบับที่ 57/2557 ที่ห้ามพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง และคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ที่ห้ามชุมนุมเกิน 5 คน ส่วนมาตรา 141 วรรคสอง กำหนดว่าในกรณีที่ กกต.เห็นว่าพรรคการเมืองไม่สามารถดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด กกต.อาจมีมติให้ขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งออกไปได้อีก 1 เท่าของระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละเรื่อง เมื่อครบระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือครบระยะเวลาที่ กกต.มีมติให้ขยายแล้วแต่กรณี ให้พรรคการเมืองที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จสิ้นสภาพลง ทั้งนี้ ในระหว่างเวลาที่พรรคการเมืองยังปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง (1) (2) (4) และ (5) ไม่ครบถ้วนจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง