16 ส.ค. 2560
2,123 ครั้ง

คนดัง-คนการเมืองพรึ่บ! เปิดชื่อนั่งแท่นกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 คณะ ยาว 5 ปี

 
พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ว่าที่ประชุม คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 คณะ จำนวน 120 คนจากทั้งหมด 165 คน ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ที่กำหนดสัดส่วนให้มีคณะกรรมการคณะละไม่เกิน 15 คน ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในแต่ละด้านเพิ่มเติมอีก 45 คนที่เหลือ
 
สำหรับรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 คณะ มีทั้งคนดังในแวดวงสังคมและการเมืองมากมาย ประกอบด้วย 
 
1.ด้านการเมือง มีรายชื่อที่น่าสนใจอาทิ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อธิการวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ ม.รังสิต (ประธานกรรมการ), วันชัย สอนศิริ อดีต สปท.
 
และมีรายชื่ออื่นๆ ได้แก่ รวี ประจวบเหมาะ อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง เป็นเลขานุการ ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ อดีตรัฐมนตรี  พรชัย ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ อาจารย์รัฐศาสตร์ พล.อ.ฐิติวัจน์ กำลังเอก อดีต สปท. พล.ต.ท.ตรีทศ รณฤทธิวิชัย อดีต สปท. นรรัตน์ พิมเสน อดีตเลขาธิการวุฒิสภา  และ ฐะปานีย์ อาจารวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 
2.ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีรายชื่อที่น่าสนใจอาทิ กฤษดา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ, บัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย ในฐานะภาคเอกชนประชาสังคม,  ถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ, กานต์ ตระกูลฮุน ผู้บริหารเอไอเอส และอดีตผู้บริหารเอสซีจี ในฐานะภาคเอกชนและประชาสังคม
 
และมีรายชื่ออื่นๆ อาทิ สุรพงษ์ มาลี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นเลขานุการ คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ อดีตปลัดกระทรวง  พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ อดีตปลัด กทม. วิบูลย์ สงวนพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เบญจวรรณ สร่างนิทร อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พล.อ.อภิชาต เพ็ญกิตติ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม อาศิส อัญญะโพธิ์ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 
3.ด้านกฎหมาย มีรายชื่อที่น่าสนใจอาทิ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เป็นประธาน, คำนูณ สิทธิสมาน อดีต สปท.
 
และมีรายชื่ออื่นๆ อาทิ พีรพิชญ์ วงศ์วัฒนศานต์ กฤษฎีกา เป็นเลขานุการ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย ภาคเอกชน   สุขุมพงศ์ โง่นคำ อดีตรัฐมนตรี นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ สุดา วิศรุตพิชญ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ อดีต ส.ว. ประภาส คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง และ พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ
 
4.ด้านกระบวนการยุติธรรม มีรายชื่อน่าสนใจ อาทิ อัชพร จารุจินดา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นประธานกรรมการ, สงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ทนายความ, พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าฯ กทม., คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ อดีต สปท.
 
และมีรายชื่ออื่นๆ อาทิ ชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษา เป็นเลขานุการ สราวุธ เบญจกุล รองเลขาฯ สำนักงานศาลยุติธรรม วันชัย รุจนวงศ์ อัยการ ว่าที่ร้อยตรี ถวัลย์ รุยาพร ทนายความ ตระกูล วินิจนัยภาค อดีตอัยการสูงสุด และ พล.ท.กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ
 
5.ด้านเศรษฐกิจ มีรายชื่อน่าสนใจ อาทิ ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานกรรมการ, กอร์ปศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี, อิสระ ว่องกุศลกิจ อดีตประธานหอการค้า และ เทวินทร์ วงศ์วานิช จากปตท. 
 
และมีรายชื่ออื่นๆ อาทิ ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ปัทมา เธียรวิศิษฐ์สกุล เป็นเลขานุการ ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ เอกชน ทวีศักดิ์ กออนันตกูล อดีต ผอ.สวทช. สว่างธรรม เลาหทัย เอกชน ชาติศิริ โสภณพนิช เอกชน และสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 
6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีรายชื่อน่าสนใจ อาทิ รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตร (สสนก.) เป็นประธาน, ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ อดีต สปช., บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ อดีตคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และอดีตกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สปช.
 
และมีรายชื่ออื่นๆ อาทิ สาวลดาวัลย์ คำภา เป็นเลขานุการ  ประชาสังคม ขวัญชัย ดวงสถาพร สิ่งแวดล้อม พล.อ.เอกชัย จันทร์ศรี ทรัพยากรธรรมชาติ สัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ภาวิญญ์ เถลิงศรี ประชาสังคม นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ สิ่งแวดล้อม พล.ร.ออภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ทรัพยากรทางทะเล และธีรพัฒน์ ประยูรสิทธ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
7.ด้านสาธารณสุข มีรายชื่อน่าสนใจ อาทิ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา อดีตอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานกรรมการ, นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป อดีตสมาชิก สปช. และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
และมีรายชื่ออื่นๆ อาทิ นายแพทย์ ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล อาจารย์ ม.มหิดล เป็นเลขานุการ  นายแพทย์ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย แพทย์ สมชัย  จิตสุชน ระบบสาธารณสุข พาณิชย์ เจริญเผ่า แรงงาน และนายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อ.จุฬา
 
8.ด้านสื่อสารมวลชน มีรายชื่อน่าสนใจ อาทิ จิรชัย มูลทองโร่ย ปลัด สปน. เป็นประธานกรรมการ, พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร อดีต สปท. หนึ่งในผู้ผลักดัน พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน หรือพ.ร.บ.ควบคุมสื่อที่ถูกวิจารณ์อย่างหนัก, เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการ, สุทธิชัย หยุ่น ที่ปรึกษากองบรรณาธิการเครือเนชั่น, ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด อดีต สปท. และประธานที่ปรึกษาบริษัทเจ้าของสถานีโทรทัศน์นิวทีวี ในฐานะสื่อมวลชน
 
และมีรายชื่ออื่นๆ อาทิ ปาริชาต สถาปิตานนท์ เลขานุการ  ธงชัย ณ นคร สื่อมวลชน  ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ สื่อมวลชน  ร.อ.ประยุทธ เสาวคนธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  กนกทิพย์ รชตะนันทน์ ความมั่นคง  และ สมหมาย ปาริจฉัตต์ อดีตนายกสมาคมนักข่าว 
 
9.ด้านสังคม มีรายชื่อน่าสนใจ อาทิ  ปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานกรรมการ, นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 
และมีรายชื่ออื่นๆ อาทิ ชุตินาฎ วงศ์สุบรรณ เป็นเลขานุการ  ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ วัฒนธรรม ต่อพงศ์ เสลานนท์ สังคม วิเชียร ชวลิต อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วินัย ตะห์ลัน อาจารย์  อโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ ประชาสังคม สมเดช นิลพันธุ์ อดีตอธิการบดี ม. ราชภัฎนครปฐม สุรินทร์ จิรวิศิษฐ์ อดีตรองปลัดกระทรวงแรงงาน/อดีต สปท. พล.อ.รณชัย มัญชุสุนทรกุล  กีฬา เอ็นนู ซื่อสุวรรณ ประชาสังคม และไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
10.ด้านพลังงาน มีรายชื่อน่าสนใจ อาทิ พรชัย รุจิประภา อดีตรัฐมนตรี/อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ, ศ.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ, ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช อดีต สปท. และมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการด้านพลังงาน
 
และมีรายชื่ออื่นๆ อาทิ กวิน ทังสุพานิช เป็นเลขานุการ เสมอชัย ศุขสุเมฆ กองทุนพลังงาน  ดุสิต เครืองาม พลังงานทดแทน สุนชัย คำนูณเศรษฐ์ พลังงานไฟฟ้า และ ดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
11.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีรายชื่อน่าสนใจ อาทิ ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ อดีตประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นประธานกรรมกา, ประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.), กล้านรงค์ จันทิก อดีตเลขาฯ ป.ป.ช., พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป อดีต สปท., เจษฎ์ โทณะวนิก อาจารย์มหาวิทยาลัย, วิชา มหาคุณ อดีตกรรมการ ป.ป.ช. และมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
 
และมีรายชื่ออื่นๆ อาทิ เพิ่มพงษ์ เชาวลิต อดีตเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) วิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ อดีต ส.ว. อนุสิษฐ คุณากร  อดีต ผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อุทิศ ขาวเธียร สำนักงาน ป.ป.ช. 
 
ทั้งนี้ได้กำหนดวิธีการทำงานของทั้ง 11 คณะ ซึ่งจะต้องสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญและเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เช่น ต้องมีหัวข้อการปฏิรูป และระบุกลไก ขั้นตอน และผลลัพธ์ในแต่ละเรื่อง ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วงเงินงบประมาณ และกรอบระยะเวลาผลสัมฤทธิ์ ส่วนรูปแบบการทำงานนั้นจะแยกกันยกร่างแผนปฏิรูปประเทศของแต่ละคณะ จากนั้นจึงนำรวมกันเป็นแผนปฏิรูปของชาติ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 8 เดือน หรือแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนปี 2561 และแผนดังกล่าวไม่ต้องนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และไม่ต้องนำขึ้นทูลเกล้าฯ
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง