08 ส.ค. 2560
4,658 ครั้ง

กพท.เร่งเอาผิดบินโดรนผิดกฎหมาย-บินสูงเกินกำหนดในพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

          สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เร่งติดตามผู้บังคับโดรนบินสูงเกินกำหนดในพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง
 
          นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม ได้มอบให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการพบโดรนบินสูงเกินกำหนดในพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง แล้ว โดยชี้แจงว่า 
การทำการบินโดรนในลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายดังนี้ 
 
          1. ถ้าผู้บังคับหรือปล่อยโดรนอากาศไม่ได้มาขึ้นทะเบียนไว้กับ กพท. จะเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 มาตรา 24 ?ห้ามมิให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือทิ้งร่มอากาศ นอกจากได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด? ซึ่งมีโทษตามมาตรา 78 จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
         2. การบินที่ความสูงเกิน 300 ฟุต และทำการบินภายในระยะ 9 กิโลเมตร จากสนามบินดอนเมือง เป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาต และเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558 ซึ่งมีระวางโทษตามมาตรา 78 ข้างต้น 
 
         3. กรณีการบินใกล้อากาศยาน เป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 232 (1) ผู้ใดกระทําด้วยประการใด ๆ ให้อากาศยานอยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคล ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 140,000 บาท 
 
         จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นคาดว่า จุดที่ปล่อยโดรนน่าจะอยู่ในบริเวณศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หรือบริเวณใกล้เคียง ระยะห่างจากสนามบินดอนเมืองประมาณ 7.6 กิโลเมตร ทั้งนี้ กพท. จะเร่งดำเนินการสืบหาตัวผู้บังคับโดรนข้างต้นและดำเนินการลงโทษตามกฎหมายต่อไป
 
ขอบคุณภาพจาก มติชนออนไลน์
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง